Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Františka Jelínková

se sídlem: Nádražní 735/12, 697 01 Kyjov, Česká republika

IČ: 62814834, DIČ: CZ525705109

zapsána na ŽÚ v Kyjově -  ŽL ev.č.370603-4702-00

kontaktní údaje:

sklad: Nětčická 2271, 697 01 Kyjov

email: firma@bettymode.com

telefon: +420 777 914 520

www.bettymode.com

(dále jen „prodávající")

 

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bettymode.com.

 

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Františka Jelínková (dále jen „prodávající“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.bettymode.com (dále jen „internetový obchod“).

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na osoby nakupující v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že se na něj nevztahují pravidla pro ochranu spotřebitele.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní jsou součástí kupní smlouvy, že se s nimi řádně seznámil a zavazuje se jimi řídit. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. INFORMACE O ZBOŽÍ
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), kromě poplatků za doručení zboží či jiných služeb spojených s přepravou a platbou zboží. Ceny za přepravu a platbu zboží jsou uvedeny v odkazu „doprava a platba“. Veškerá prezentace zboží umístěná v nabídce internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Uvedené ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. UŽIVATELSKÝ ÚČET
Na základě registrace na webové stránce www.bettymode.com může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé informace. Přístup k uživatelského účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů k přístupu uživatelského účtu. Prodávající může uživatelský účet kupujícímu zrušit, v případě porušení obchodních podmínek.

  

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Odesláním objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s obchodními a reklamačními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám. Kupující provádí objednávku prostřednictvím svého uživatelského účtu, v případě, že se registroval v internetovém obchodě, nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a souhlas kupujícího s obchodními a reklamačními podmínkami, ochrany osobních údajů, které jsou nedílnou součásti kupní smlouvy.
Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou při kupující při objednání uvedl. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenou ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku.

 

V. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit těmito způsoby:
- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č:2201909308/2010, vedený u Fio banky pro platby v ČR
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GOPAY
- bezhotovostně platební kartou
- dobírkou v hotovosti při předání
- v hotovosti nebo platební kartou při osobních odběru na výdejně zásilek Zásilkovna.cz

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5-ti pracovních dní od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce nebo prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil, osobní odběr v provozovně prodávajícího.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklady-fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího nebo je přiložen k dodávanému zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY 
Objednávku ze strany kupujícího je možné bezplatně zrušit kdykoliv před doručením objednávky.
A to emailem na adresu: info@bettymode.com nebo v pracovní době od 8:00 – 16:30 hod. Telefonicky na + 420 777 914 520. SMS zprávy nejsou akceptovány. Pokud již kupující zaplatil objednávku na účet prodávajícího, je prodávající povinen tuto částku vrátit v nejkratší možné době, nejpozději však do 14 dnů.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část /odstoupit od smlouvy/ v těchto případech:
- pokud nastane vyprodání zboží v době mezi aktualizacemi skladových zásob
- pokud dojde ke zjevné chybě v ceně zboží
- pokud dojde ze strany kupujícího k chybně nebo nepravdivě vyplněným kontaktním údajům
V případě, že tato situace nastane, je prodávající povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY:

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne následujícího po dni:
- uzavření smlouvy,  
- kupující nebo pověřená třetí osoba (jiná než přepravce) převezme zboží,
- kupující nebo jím pověřená třetí osoba (jiná než přepravce) převezme zboží poslední dodávku zboží v rámci jedné uzavřené smlouvy.
 
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího Františka Jelínková, Nětčická 2271,697 01 Kyjov korespondenční adresa, e-mail firma@bettymode.com) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Aplikace e-shopu neumožňuje odeslání formuláře odstoupení přímo z internetových stránek e-shopu. 
 
Kupující nemusí udávat důvod odstoupení od smlouvy. Rozhodujícím termínem pro dodržení 14 denní lhůty je datum odeslání odstoupení od smlouvy nebo osobní předání. Uvedená lhůta je určená k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Máme právo posoudit, zda je vrácené zboží nepoškozené, neporušené a zda jste svým neadekvátním nakládáním nesnížili jeho hodnotu. Pokud zboží nesprávným zacházením nebo nepřiměřeným zkoušením poškodíte nebo opotřebíte, můžeme po vás chtít náhradu za snížení hodnoty zboží a započíst ji na vrácenou částku. 

V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu. Kupující má nárok na vrácení peněz v celé výši ceny zboží, včetně nákladů na přepravu. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídajícímu nejlevnějšímu.
 
Vrácení zboží /ne na dobírku/ je možné uskutečnit zasláním zpět na adresu e-shopu: Bettymode – Nětčická 2271, 697 01 Kyjov.
Přiložte formulář pro odstoupení od smlouvy  (ke stažení zde).
 

Peníze budou vráceny do 14 dnů na Vámi uvedený bankovní účet od přijetí zboží prodávajícím Františka Jelínková, v případě, že zboží je  kompletní, nepoškozené a s původním obalem a visačkami.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy nemůže kupující uplatnit v těchto případech: na zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele.

 

VII. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY,  ZÁRUKA, REKLAMACE

- dodané zboží bude mít kvalitativní vlastnosti dohodnuté v kupní smlouvě, stanovené příslušnými právními předpisy a normami, případně vlastnosti obvyklé,

- jestliže jsou závady zboží zjištěny do 12 měsíců od okamžiku, kdy jej obdržíte, má se za nesoulad, který existoval v okamžiku dodání zboží, pokud není prokázán opak,

- na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců (dále jen ,,záruční doba“). Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době za nové, začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. 

Není-li stanoveno jinak, můžete vadné zboží reklamovat pro vady, které vzniknou do 24 měsíců od převzetí. To neplatí pro:
- vady u věci prodávané se slevou, jedná-li se o vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
- běžné opotřebení
- u použité věci vady odpovídající míře běžného užívání nebo opotřebení, kterou věc měla v okamžiku, kdy jste zboží převzali,
- pokud spolu se svou objednávkou obdržíte jakékoli dárky, nemůžete reklamovat jejich vady.                                                                                                                                                                                                
                                                                 


Kupující musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile to zjistí, nejpozději do 2 let od převzetí zboží. Kupující je oprávněn požadovat v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. V případě neodstranitelné vady může kupující od smlouvy odstoupit či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze reklamovat vady, které vzniknou běžným opotřebením, nebo ty, které kupující sám způsobí nesprávným používáním. Nelze také uplatňovat vady, na které byla poskytnuta sleva z kupní ceny zboží z důvodu existence vady. Prodávající neodpovídá za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo vady vyplývající z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu zboží. Za chybné vyobrazení či popis zboží při prodeji nese odpovědnost prodávající.

REKLAMACE

Při vyřizování reklamací se prodávající řídí zákonem platným v České republice. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

Reklamované zboží zašlete na adresu e-shopu: Bettymode – Nětčická 2271, 697 01 Kyjov.

Ke zboží přiloží kupující dokumenty, které od prodávajícího při nákupu obdržel. Dále je nutné přiložit stručný popis reklamované vady na zboží a požadovaný nárok z vady. Reklamační formulář (ke stažení zde).

Zboží k reklamaci přijímáme pouze čisté a hygienicky nezávadné. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené hygienické zásady.

Prodávající se zavazuje kupujícího informovat o přijetí zboží k reklamaci a o zahájení reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamaci. Na odstranění vady má prodávající 30 dní. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z opotřebení zboží, funkčních vlastností a škod způsobených neodborným užíváním, stejně jako způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruku.

Záruční doba je 2 roky, pokud není uvedeno jinak.


VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kupující bere na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) a dalšími právními předpisy se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Či zákonem tento zákon o ochraně osobních údajů nahrazujícím.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracovávání osobních údajů, které jsou ke stažení zde.

XI. ŘEŠENÍ SPORŮ
Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění Česká obchodní inspekce.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporu online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumer/odr/.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 6.1.2023.


Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz